Skip to main content

Psykologisk trygghet – en nyckel till framgångsrika team

Att skapa framgångsrika team kan vara en utmaning för de flesta ledare. Söker man inspiration för att lyckas så finns det böcker, artiklar och otaliga utbildningar och kurser i ämnet. Google har forskat i frågan, och drev under två års tid forskningsprojektet Aristoteles där de intervjuade hundratals medarbetare och analyserade data från mer än 200 olika team runt om i världen. Arbetshypotesen som de utgick ifrån var att det handlade om vilka individer som ingick i teamet. Det visade sig dock att hur de än analyserade sin fakta så kunde de inte hitta något som pekade på att framgången hade med sammansättningen i gruppen att göra.

Istället visade forskningen att vem som är i ett team är mycket mindre viktigt än hur medlemmarna i teamet agerar i gruppen. De kom fram till att fem faktorer skiljde framgångsrika team från de som levererade på en lägre nivå:

 1. Psykologisk trygghet
  Den absolut viktigaste framgångsfaktorn enligt Google är att teammedlemmarna känner psykologisk trygghet. Det handlar om att våga ta risker och att känna sig bekväm med att visa sårbarhet. Medarbetare som inte känner psykologisk trygghet oroar sig för att de ska uppfattas som okunniga, inkompetenta eller störande om de uttrycker sin åsikt.
 2. Pålitlighet
  I pålitliga team känner medlemmarna att de kan lita på varandra och att var och en levererar med kvalitet och på utsatt tid. De tar ansvar och ser till att teamet är på rätt väg.
 3. Struktur och tydlighet
  Det innebär att teamet har tydliga mål och planer, att rollerna är tydliga och att medarbetarna vet vad som förväntas av dem och hur de ska bidra för att nå målet.
 4. Meningsfullhet
  För individerna i ett team är det viktigt att hitta en känsla av mening.Den meningen är personlig, och kan vara allt ifrån ekonomisk trygghet till att vilja förverkliga sig själv.
 5. Avtryck
  Att verkligen känna och tro att ens arbete gör skillnad, är ytterligare en viktig faktor för att skapa framgångsrika team.

Den allra viktigaste framgångsfaktorn var alltså psykologisk trygghet. Psykologisk trygghet är ett vetenskapligt utvärderat mått på hur orädd en organisation är. Amy Edmondson, professor på Harvard, definierar psykologisk trygghet som ”att man känner sig så trygg i gruppen att man vet att man inte riskerar att bli förödmjukad eller straffad när man tar till orda”. Alltså att känna sig bekväm, våga vara sig själv, visa svaghet, uttrycka åsikter, ta risker och fatta beslut utan rädsla för negativa konsekvenser.

Så hur gör man då? Edmondson menar att psykologisk trygghet är ett klimat som man skapar tillsammans. Mycket handlar om gott ledarskap i allmänhet; att skapa tydliga ramar och förväntningar, att uppmuntra öppen kommunikation och att lyssna aktivt samt att säkerställa att medarbetarna känner sig sedda. Utöver det tipsar Amy Edmondson om ytterligare några steg som påverkar gruppens psykologiska trygghet på ett positivt sätt:

 • Säkerställ att medarbetarna vet att deras åsikt är viktig
  Skapa ett forum där man känner sig bekväm med att dela med sig, förklara tydligt varför just deras åsikt är viktigt och hur deras input kommer att bidra positivt till verksamheten.
 • Våga erkänna att du inte är ofelbar
  Om du som ledare kan berätta om dina egna misstag och vad du lärt dig av dem, så öppnar du upp för att även andra vågar göra det. Detta inkluderar även att vara respektfull, att vara öppen för feedback och att våga ta risker.
 • Bjud aktivt in till medarbetarnas input
  Ta inte för givet att medarbetarna kommer att berätta vad de tycker, se istället till att aktivt efterfråga input genom att ställa öppna frågor som ”Vad ser du?” och ”Vad har du för tankar kring detta?”.
 • Uppmuntra ett lärande tankesätt
  Fundera på hur du agerar när medarbetarna kommer med en galen idé eller tuff feedback. Se till att visa uppskattning och var nyfiken, anta ett lärande tankesätt och var öppen för att du inte har all kunskap.

När vi arbetar med ledningsgrupper kan vi många gånger själva se hur viktig den psykologiska tryggheten är. Där det finns en nyfikenhet på att höra andras idéer och där man vågar berätta om sina misstag, där får man också fler perspektiv på en frågeställning och därmed en större möjlighet att hitta den bästa lösningen.

Hur arbetar du med ditt team? Om du vill ta en kaffe och diskutera psykologisk trygghet, eller andra framgångsfaktorer, så är du mer än välkommen att höra av dig!